Blog

renowacja budynku zabytkowego

Jak zaplanować renowację obiektu zabytkowego?

Obiekty zabytkowe podlegają ochronie bez względu na stan, w jakim są zachowane. O sposobie korzystanie z obiektów i metodach jego zabezpieczania, a także renowacji decyduje konserwator zabytków. Aby móc wyremontować obiekt zabytkowy, konieczne jest uzyskanie zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konserwator definiuje warunki i określa dopuszczalny zakres prac oraz stopień ingerencji w obiekt. Wraz z wnioskiem do konserwatora powinien trafić projekt budowlany, na podstawie którego będzie mógł on ocenić, czy planowany zakres prac nie spowoduje zbyt dużej ingerencji i utraty wartości. Zwykle uzyskanie wszelkich pozwoleń na roboty budowlane zlecane jest architektowi, który przygotowuje niezbędną dokumentację projektową.

Czytaj więcej

nowy budynek w budowie

Czy każda budowa wymaga pozwolenia?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i przeprowadzenia większości robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz ich przebudową, rozbudową, nadbudową i odbudową. Pozwolenie na budowę jest wymagane także do prac rozbiórkowych oraz do prac związanych ze zmianą przeznaczenia budynku.

Czytaj więcej

dokumentacja techniczna

Co zawiera dokumentacja techniczna?

Dokumentacja techniczna to zbiór dokumentów w postaci planów, rysunków, obliczeń technicznych, kosztorysów i harmonogramów, które zawierają niezbędne informacje do przeprowadzenia prac budowlanych. Zakres dokumentacji i jej zawartość uzależniona jest od przeznaczenia. Dokumentacja techniczna budowlana powinna zawierać opis techniczny budynku, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych elementów. Obok części opisowej w dokumentacji projektowej znajduje się część rysunkowa zawierająca rzuty budynku oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

projekt architektoniczny

Na czym polega adaptacja projektów typowych?

Adaptację projektu wykonuje się w celu dostosowania do warunków lokalnych i wymogów wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanych Warunków Zabudowy. Adaptację przeprowadzają lokalni architekci zaznajomieni ze specyfiką regionu. W ramach adaptacji istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Modyfikacje mogą obejmować zmianę wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz przeniesienie tarasu, a także zmianę sposobu ogrzewania lub zaprojektowanie podpiwniczenia.

Czytaj więcej

instalacje sanitarne

5 głównych zasad projektowania instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne składają się z instalacji wodnej, której zadaniem jest dystrybucja wody do wybranych punktów w budynku oraz kanalizacyjnej służącej do odprowadzania powstałych nieczystości. Do instalacji sanitarnych zaliczana jest także instalacja wentylacyjna i instalacja centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej

projekt budowlany

Kiedy warto stworzyć indywidualny projekt budowlany?

Wielu inwestorów planujących budowę lub renowację budynku zadaje sobie pytanie, czy skorzystać z gotowych rozwiązań, a może zdecydować się na indywidualny projekt? Na pewno ta druga opcja daje większą swobodę oraz pewność, że nieruchomość będzie spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników. Wykonanie indywidualnego projektu przez biuro na pewno zajmie więcej czasu, ale efekty będą z pewnością zadowalające.

Czytaj więcej