Jak zaplanować renowację obiektu zabytkowego?

renowacja budynku zabytkowegoObiekty zabytkowe podlegają ochronie bez względu na stan, w jakim są zachowane. O sposobie korzystanie z obiektów i metodach jego zabezpieczania, a także renowacji decyduje konserwator zabytków. Aby móc wyremontować obiekt zabytkowy, konieczne jest uzyskanie zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konserwator definiuje warunki i określa dopuszczalny zakres prac oraz stopień ingerencji w obiekt. Wraz z wnioskiem do konserwatora powinien trafić projekt budowlany, na podstawie którego będzie mógł on ocenić, czy planowany zakres prac nie spowoduje zbyt dużej ingerencji i utraty wartości. Zwykle uzyskanie wszelkich pozwoleń na roboty budowlane zlecane jest architektowi, który przygotowuje niezbędną dokumentację projektową.

 

O czym pamiętać planując renowację obiektu zabytkowego?

Do renowacji obiektu zabytkowego niezbędna jest dokumentacja konserwatorska, która definiuje stan techniczny obiektu i dopuszczalny zakres prac. W dokumentacji określone są metody i techniki budowy obiektów i wykonania różnych jego elementów. Przed renowacją należy określić zachodzące zmiany w obiekcie i czynniki przyspieszające degradację oraz znaleźć sposoby ich wyeliminowania i zabezpieczenia obiektu przed dalszą destrukcją przy zachowaniu jego pierwotnego charakteru. Architekt wskazuje sposób prowadzenia prac renowacyjnych i wybiera materiały oraz technologię.

Przy pracach renowacyjnych kluczowe jest zachowanie indywidualnego stylu budowli i jej pierwotnego wyglądu. Obiekt w wyniku renowacji nie może stracić na wartości. Jakiekolwiek prace przy obiekcie nie służą poprawie estetyki obiektu, ale mają przyczynić się do tego, aby budowla mogła zachować swój unikalny wygląd. Właśnie dlatego przy renowacji zabytków konieczne jest uwzględnienie koncepcji konserwatorskich.