Na czym polega adaptacja projektów typowych?

projekt architektonicznyAdaptację projektu wykonuje się w celu dostosowania do warunków lokalnych i wymogów wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanych Warunków Zabudowy. Adaptację przeprowadzają lokalni architekci zaznajomieni ze specyfiką regionu. W ramach adaptacji istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Modyfikacje mogą obejmować zmianę wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz przeniesienie tarasu, a także zmianę sposobu ogrzewania lub zaprojektowanie podpiwniczenia.

Proces adaptacji typowego projektu obejmuje:

  • Dostosowanie projektu domu do działki i warunków terenowych
  • Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu na mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych
  • Zdobycie niezbędnych pozwoleń i opinii od urzędów i instytucji

Projekty budowlane muszą zostać dostosowane do spadków działki, nośności gruntu, stref obciążeń śniegiem i wiatrem oraz wysokości wód gruntowych i stref przemarzania. Nie bez znaczenia pozostaje usytuowanie obiektu względem stron świata.

 

Kto może dokonać adaptacji gotowego projektu?

Bez adaptacji projektu inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę. Co ważne, nie każdy architekt zajmuje się opracowywaniem gotowych projektów. Adaptację może wykonać biuro projektowe lub architekt z odpowiednimi uprawnieniami. Modyfikacjom podlegają wszystkie części projektu, a architekt musi opisać i opieczętować rysunki oraz dołączyć stosowne zaświadczenia.

Architekt dokonujący adaptacji uznawany jest wedle zapisów Prawa Budowlanego za projektanta budynku, nawet jeśli nie dokonuje istotnych zmian w projekcie. Ponosi on zatem odpowiedzialność za poprawność przeprowadzonej adaptacji i zgodność przygotowanego projektu z obowiązującymi normami i standardami.